Được biên soạn và lựa chọn theo chuẩn Quốc tế, đảm bảo hai mục tiêu quan trọng trong việc học ngôn ngữ của trẻ:

*Đáp ứng chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR)

*Bổ trợ trực tiếp cho chương trình của Bộ GD& ĐT